Phát triển hoạt động Marketing và Bán hàng
 
Đồng thời với Chiến lược Thương hiệu, doanh nghiệp cần xây dựng Chiến lược Marketing để có định hướng và hoạch định dài hạn cho các hoạt động marketing.  
Xác định ý tưởng và chiến lược PR, xây dựng các kế hoạch xúc tiến bán hàng, tổ chức các chiến dịch bán hàng với nhiều hình thức phong phú và hiệu quả, quảng bá sản phẩm mới để nhanh chóng tạo lập vị thế của sản pẩm mới trên thị trường,… là những dịch vụ mà CleverMind có thể hỗ trợ hiệu quả cho các Doanh nghiệp.  
Ngoài việc hỗ trợ về ý tưởng, xây dựng các chiến lược và kế họach, CleverMind còn tư vấn các chi tiết thực tế như : địa điểm, hành trình, thủ tục, thiết kế, trang bị, công cụ và nhân lực cho các hoạt động trên. CleverMind cũng có thể kiêm nhiệm công tác tổ chức và quản lý các hoạt động ấy thay cho Doanh nghiệp, và báo cáo các kết quả hoạt động ở từng điểm hàng ngày về cho Doanh nghiệp.  
Để nâng cao tính chuyên nghệp, ý thức và kỹ năng cho đội ngũ nhân viên bán hàng, CleverMind còn cung cấp chương trình đào tạo in - Shop - Training (IST) cho các cửa hàng và siêu thị.  
     
     
   
    1. Xây dựng hệ thống Quản trị doanh nghiệp
  7. Lập dự án và Quản lý dự án đầu tư;
    2. Xây dựng hệ thống Kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp;   8. Cổ phần hóa, M & A;
    3. Cải tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;   9. Chẩn đoán doanh nghiệp;
    4. Thiết lập Hệ thống nhận diện thương hiệu, xây dựng chiến lược thương hiệu;   10. Chương trình kích thích bán hàng.
    5. Phát triển hoạt động Marketing và bán hàng;   11. Dịch vụ Hỗ trợ Khởi nghiệp
    6. Thiết lập Hệ thống phân phối và bán lẻ;   12. Tái cấu trúc Doanh nghiệp