Xây dựng hệ thống Kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp
     
Một hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh sẽ đem lại cho tổ chức các lợi ích như: Giảm bớt nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong SXKD. Bảo vệ tài sản, tiền bạc, thông tin… khỏi bị hư hỏng, mất mát. Đảm bảo tính chính xác của các số liệu. Đảm bảo mọi thành viên tuân thủ nội quy, quy chế, quy trình hoạt động của tổ chức cũng như các quy định của luật pháp. Đảm bảo tổ chức hoạt động hiệu quả, sử dụng tối ưu các nguồn lực và đạt được mục tiêu đặt ra…
Hệ thống Kiểm soát nội bộ thực chất là sự tích hợp các hoạt động, biện pháp, cơ chế kiểm sóat bên trong doanh nghiệp để giảm thiểu và ngăn ngừa những rủi ro có thể xảy ra cho doanh nghiệp. Hệ thống này thường được lồng ghép vào trong Hệ thống Quản trị doanh nghiệp.
Nếu doanh nghiệp xây dựng Hệ thống quản trị phù hợp ISO 9001: 2008 là nhằm giảm thiểu và phòng ngừa những rủi ro về chất lượng sản phẩm để thỏa mãn khách hàng, thì Hệ thống Kiểm soát nội bộ hướng đến một phạm vi rộng hơn : giảm thiểu và ngăn ngừa mọi rủi ro có thể xảy ra cho doanh nghiệp.
     
     
     
   
   
    1. Xây dựng hệ thống Quản trị doanh nghiệp,
  7. Lập dự án và Quản lý dự án đầu tư;
    2. Xây dựng hệ thống Kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp;   8. Cổ phần hóa, M & A;
    3. Cải tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;   9. Chẩn đoán doanh nghiệp;
    4. Thiết lập Hệ thống nhận diện thương hiệu, xây dựng chiến lược thương hiệu;   10. Chương trình kích thích bán hàng.
    5. Phát triển hoạt động Marketing và bán hàng;   11. Dịch vụ Hỗ trợ Khởi nghiệp
    6. Thiết lập Hệ thống phân phối và bán lẻ;   12. Tái cấu trúc Doanh nghiệp