Xây dựng hệ thống Quản trị doanh nghiệp
     

Định hướng mới theo cuộc cách mạng cộng nghiệp 4.0, hoạt động thực tiễn, điều kiện và nguồn lực của từng Doanh nghiệp, CleverMind sẽ tư vấn xây dựng một Hệ thống quản trị chuyên biệt phù hợp với đặc thù của Doanh nghiệp số, chuyển đổi hình thức số hóa. Trong đó, cơ cấu tổ chức, vận hành chung, trách nhiệm quyền hạn của từng chức danh, từng bộ phận, các quy trình công việc, các hướng dẫn, biểu mẫu, các nội quy, quy định,...đều được thể hiện rõ ràng và truyền đạt đến từng nhân viên.

 

Các Hệ thống quản trị đã có, nếu vận hành chưa tốt, không phù hợp với thời đại số sẽ được CM tư vấn cách thức củng cố, cải tiến hoặc tái cấu trúc để vận hành phù hợp.

 

Một Hệ thống quản trị tốt sẽ đảm bảo hoạt động hiệu quả cho Doanh nghiệp, tạo cơ sở phát triển bền vững, tạo môi trường làm việc tốt cho nhân viên và tạo hình ảnh tốt cho khách hàng.

 

Doanh nghiệp cũng có thể chọn lựa phương thức xây dựng Hệ thống quản trị phù hợp với các tiêu chuẩn kinh doanh quốc tế, phù hợp với chính sách mới 4.0

     
     
     
   
   
    1. Xây dựng hệ thống Quản trị doanh nghiệp,
  7. Lập dự án và Quản lý dự án đầu tư;
    2. Xây dựng hệ thống Kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp;   8. Cổ phần hóa, M & A;
    3. Cải tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;   9. Chẩn đoán doanh nghiệp;
    4. Thiết lập Hệ thống nhận diện thương hiệu, xây dựng chiến lược thương hiệu;   10. Chương trình kích thích bán hàng.
    5. Phát triển hoạt động Marketing và bán hàng;   11. Dịch vụ Hỗ trợ Khởi nghiệp
    6. Thiết lập Hệ thống phân phối và bán lẻ;   12. Tái cấu trúc Doanh nghiệp