Tái cấu trúc Doanh nghiệp
     
Cấu trúc (Cơ cấu) của một Doanh nghiệp luôn gồm 2 phần: Phần Hoạt động và Phần Nguồn lực.
1.    Phần Hoạt động gồm :
•    Marketing
•    R&D
•    Tạo thương hiệu- Quảng bá
•    Mua- Cung ứng
•    Tiếp vận (Logistics)
•    Tạo sản phẩm
•    Phân phối
•    Bán sản phẩm
•    Dịch vụ khách hàng
Ngoài ra, còn có các hoạt động hỗ trợ, như:
•    Pháp lý
•    Hành chính
•    Kiểm soát
•    Kế toán
Một số Doanh nghiệp cũng có thể nhấn mạnh vào các hoạt động hỗ trợ chuyên sâu khác như IT, Đối ngoại, …
2.    Phần Nguồn lực gồm :
•    Con người (Nhân lực)
•    Tiền của (Tài chính)
•    Công nghệ
•    Thông tin

Sơ đồ Cấu trúc Doanh nghiệp

Tái cấu trúc (Tái cơ cấu)
Tái cấu trúc là những thay đổi có ảnh hưởng căn bản đến Cấu trúc của Doanh nghiệp.
Tái cấu trúc có thể được thực hiện từng phần- từng nguồn lực, các nguồn lực, từng hoạt động, các hoạt động, hoặc tất cả các nguồn lực và hoạt động,… tùy mỗi Doanh nghiệp.
CM có thể hỗ trợ Doanh nghiệp tiến hành rà soát các hoạt động, các nguồn lực và toàn bộ cấu trúc Doanh nghiệp; đánh giá hiệu quả;… để có phương án tái cấu trúc phù hợp nhất, hiệu quả nhất cho Doanh nghiệp.
 
     
   
   
    1. Xây dựng hệ thống Quản trị doanh nghiệp
  7. Lập dự án và Quản lý dự án đầu tư;
    2. Xây dựng hệ thống Kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp;   8. Cổ phần hóa, M & A;
    3. Cải tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;   9. Chẩn đoán doanh nghiệp;
    4. Thiết lập Hệ thống nhận diện thương hiệu, xây dựng chiến lược thương hiệu;   10. Chương trình kích thích bán hàng.
    5. Phát triển hoạt động Marketing và bán hàng;   11. Dịch vụ Hỗ trợ Khởi nghiệp
    6. Thiết lập Hệ thống phân phối và bán lẻ;   12. Tái cấu trúc Doanh nghiệp