Thiết lập Hệ thống nhận diện thương hiệu, xây dựng chiến lược thương hiệu